HomeGalleriesTiva Noff

Tiva Noff

Tiva Noff

Welcome to Tiva's gallery! Simply click on the item that you are interested in below to see an enlarged picture and information.

  • Israel Location: Israel
  • E-mail E-mail:
  • Website Website: here

Introduction

Hi dear visitors
I've been painting for many years, but papier mach became my true love ever since i discoverd it.I create and teach in Ramat Gan.
Here are a few of my works.
i'm looking forward to recieve you'r opinions.
Hope you enjoy,
Tiva

ùìåí ìàåøçéí,
ááòìåúé ôòåèåï éöéøúé ìéìãéí, àìéå îå÷ãù îéøá æîðé.
áîòè äôðàé ùðåúø ìé àðé îúîëøú ìôéñåì áòéñú ðééø åâí îòáéøä ñãðàåú áðåùà
î÷ååä ùúäðå îäâìøééä åîöôä ìúâåáåú
úåãä,
èéáä

My gallery

Back to the galleries